«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ғылым Хабаршысы» журналында ғылыми мақалаларды жариялауға қойылатын талаптар

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ ғылым Хабаршысы» ғылыми журналы 1994 жылдан бері шығады. «С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ ғылым Хабаршысы» журналы келесі бағыттар бойынша мақалаларды қабылдайды:

 • Биология ғылымдары;
 • Техника ғылымдары;
 • Ауыл шаруашылығы ғылымдары;
 • Экономика ғылымдары;
 • Гуманитарлық ғылымдар және білім беру;
 • Ветеринариялық ғылымдары.

 

Мақалаларды ресімдеу тәртібі

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ ғылым Хабаршысы» әр тоқсан сайын 1 рет шығарылады. Бір авторға бір журналда бір жарияланым ғана рұқсат етіледі.

 

Мақаланың құрылымы және безендірілуі:

 1. ӘОЖ
 2. Мақала атауы.
 3. Автор(лар)дың ТАӘ*
 4. Автор(лар)дың жұмыс орны**
 5. Аңдатпа жарияланатын материал мәтінінің тілінде (100-250 сөз аралығында).
 6. Тірек сөздер (9-10 сөз/сөз тіркестері).
 7. Мақаланың толық мәтіні:
 • кіріспе;
 • зерттеу материалдары және әдістемесі;
 • ҒЗЖ негізгі зерттеу нәтижелері;
 • алынған деректерді талқылау және қорытынды.
 1. Әдебиеттер тізімі***
 2. Жарияланатын материал тілінен басқа екі тілдегі түйін (100-250 сөз аралығында).
 3. Алғыс (бұл бөлім мақаланың грант шеңберінде дайындалғанын көрсету, мақаланың авторы болып табылмайтын, бірақ зерттеулер және т.т. жүргізуге қатысқан әріптестеріне алғыс айту қажет болған жағдайда керек).

*Автор(лар)дың ТАӘ әрқайсысының жұмыс орнымен индекстеледі – Витавская А.В.1, Пономарева Н.И.2, Алтынбаева Г.К.3

**Автор(лар)дың жұмыс орны: 1) Алматы технологиялық университеті, 050012, Алматы қ., Төлеби көшесі, 100, Қазақстан Республикасы, автордың электронды поштасы (e-mail).

2) Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама ұлттық орталығы, 050026, Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі, 221, Қазақстан Республикасы.

3)  «С.Сейфуллин ат. Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ, 010011, Нұр-Сұлтан қ., Жеңіс даңғылы, 62, Қазақстан Республикасы.

 

Мақала мазмұны туралы

Мақала авторлық зерттеулер нәтижелерін көрсететін түпнұсқа материалдан ғана тұруы тиіс. Мақаланың негізгі мазмұнын ашатын аңдатпада (100-250 сөз аралығында) және мақаланың қорытынды бөлігінде зерттеу нәтижелерінің жаңалығын, олардың практикалық маңыздылығын көрсету қажет. Аңдатпа мен түйін арасындағы айырмашылық – аңдатпа мақаланы тұтастай қысқаша сипаттаса, ал түйінде ғылыми зерттеулердің қысқаша қорытындысы қамтылады.

 

Жарияланатын ғылыми мақалаларға қойылатын  негізгі талаптар

Жарияланым үшін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің бірінде 13-15 бет көлеміндегі мақалалар қолжазбасы (суреттер мен кестелерді қоса алғанда) қабылданады. Мәтін Microsoft Word редакторында, Times New Roman шрифінің 14 өлшемімен, бір интервалмен терілуі тиіс.

Мәтін келесі алаң өлшемдердін сақтау арқылыбасылу керек: жоғарғы және төменгі –2 см,сол және оң – 2 см. Түзету – ені бойынша(көшіруді автоматты қою арқылы). Жоларалық интервал – біреу. Жаңа жол –1,25.

Парақтың сол жақ жоғарғы бұрышында ӘОЖ қойылады. Төменірек– бас әріптермен мақаланың атауы,төменірек бір интервалдан соң оңжақшетке қарай– курсивпен автор(лар)дың тегі (5 қосалқы автордан артық емес), бір жол төмені рекұйымның (ұйымдардың) атауы, үтір арқылы қаланы, елдің атауын (шетелдік авторлар үшін) көрсету керек. Әрі қарай бір жолдан кейін аңдатпа мәтіні (200-250 сөз аралығында) және жарияланатын материал мәтіні тілінде тірек сөздер (9-10сөз/сөз тіркесі) орналастырылады.Тағы бір жолдан кейін мақаланың негізгі мәтіні орналастырылады:

- бұл бөлімде зерттеуген егізделген негіздеме және оған қатысты бұрынғы жұмыстар нақты сипатталу керек, сондай-ақ нақты сұрақтар немесе болжамдар тұжырымдары келтірілу керек;

- материалдар мен зерттеулер әдістемесі бөлімінде әдіснамалық ерекшеліктеріне кірмей пайдаланылатын әдістер қысқаша сипатталуы қажет, ең маңызды нәтижелерді атап өту керек. Қажет болған жағдайда негізгі эксперименттердің мысалдарын келтіру керек;

- ҒЗЖ зерттеулерінің негізгі нәтижелері бөлімінде мақала мәнін нақты анықтау қажет. Нәтижелерді қысқаша, неғұрлым жалпы түсіндіру және/немесе болашақ зерттеулерге арналған  нақты ұсынымдарды келтіруге болады. Алайда редакторлар болашақ зерттеулердің ықтимал жолдарына емес, ұсынылған жұмыстың тікелей нәтижелеріне көбірек назар аударатындығын есте ұстау керек;

- алынған деректерді талқылау және қорытынды бөлімі алынған эксперименттік деректер сипаттамасынан тұруы тиіс, анықталған заңдылықтарға назар аудара отырып, бір-бірін қайталамайтын кестелер мен суреттер қосу керек. Нәтижелерді өткен шақта түсіндіру ұсынылады. Талқылау зерттеу нәтижелерінің сипаттамасын қайталамауы тиіс. Бөлімнің соңында мақаланың кіріспе бөлімі бойынша қойылған сұрақтың жауабын қамтитын негізгі қорытындыны тұжырымдау ұсынылады.

Әрі қарай әдебиеттер тізімі беріледі:

- түп нұсқадағы мақала тіліндегі әдебиеттер (ағылшын тілінен басқа) «REFERENCES» латын тіліндегі транслитерациясында келтіріледі;

- егер мақала ағылшын тілінде болса, орыс және қазақ тілдеріндегі әдебиет көздері латын транслитерациясында беріледі.

Мақалада пайдаланылған әдебиеттер тізімінен соң түйін (100-250 сөзден кем емес) келтіріледі.Мақала орыс тілінде жазылса, түйін – қазақ және ағылшын тілдерінде, егер мақала қазақ тілінде жазылса, онда түйін – орыс және ағылшын тілдерінде, егер мақала ағылшын тілінде жазылса, онда түйін – үш тілде, сондай-ақ тірек сөздер де үш тілде беріледі.

Егер мәтінде ескертпе бар болса, сонда негізгі мәтіннің соңында, әдебиет тізімінің алдында, “Ескертпе” тақырыбы ортаға жазылады және бір жолдан кейін ескертпе мәтіні орналасады, ол сілтемелер тізімі бойынша жоғарғы индекс түрінде (мысалы, 1 ) нөмірленеді. Негізгі мәтіндегі сілтеме қою қаріппен емес, жоғарғы индекс түріндегі санмен белгіленеді.

Формулалар. Жай біржолды және ішкіжолды формулалар арнайы редакторларсыз символдармен терілуі тиіс (Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS, Math A Mathematica BTT арнайы символдарды қолдану рұқсат етіледі). Құрама және көпжолды формулалар Microsoft Equation 2.0, 3.0 редакторының көмегімен толық терілуі тиіс. Бір бөлігін- символдармен, ал екінші бөлігін формула редакторының көмегімен теруге тиым салынады.

***Әдебиет тізімі. Мәтінде ақпарат көздеріне сілтемелер берілуі тиіс (10 сілтемеден кем емес, 25 сілтемеден артық емес). Қолданылған дереккөздер тізімінде, ҚазАТУ (www.kazatu.kz)  сайтындағы қол жетімді электронды ғылыми ақпарат қорына сілтемелер болып, олардың көлемі жалпы дереккөздердің 30%-нан кем емес және олардың 50%-нан кем емесі Tompson Reuters ISI Web of Knowledge немесе Scopus ақпарат корынан алынуы керек. Негізгі мәтіннен төменірек (немесе ескертпе мәтіннің астында) “Әдебиет тізімі” атты тақырыпша ортада орналасып және бір жолдан кейін нөмірленген дереккөздер тізімі библиографиялық талаптарға сай жазылады. Тізімнің бір пунктіне бір ақпарат көзі сәйкес болуы керек. Ақпарат көздері сілтемелері тік жақша ішіндегі санмен (мысалға [1]). Библиографиялық сипаттамалар ГОСТ 7.1-2003-ке сәйкес жазылып, мұқият тексеріледі. Егер мәтіндегі ақпарат сілтемесі бірнеше рет қайталанатын болса, тік жақшаның ішінде оның реттік нөмірі (библиографиялық тізімдегі келесі реттік нөмірсіз және "Сол жерде" атты сілтемесіз) көрсетіледі. Егер бір ақпарат көзінің бірнеше материалдарына сілтеу жасалса, тік жақша ішінде беттің нөмірі жазылады, мысалға, [1, 17 б.] немесе [1, 28– 29 б.]. Әдебиет тізіміндегі библиографиялық сипаттамалар ГОСТ 7.5-98-ге сәйкес құрастырылады. Мысалға, сипаттама ретінде көп тараған- мақала, кітап, конференция материалдары, патенттер және қашықтықтағы электронды ресурстар беріледі:

Периодикалық басылымдағы мақалалар:

Аксаров Р. М., Айзиков М. И., Расулова С. А. Метод количественного определения леукомизина // Вестн. КазНУ. Сер. хим – 2003. – Т. 1. № 8. - С. 40-41

Кітап:

Курмуков А. А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая активность леуомизина.

– Алматы: Бастау, 2007. – С. 35-37

    Конференция материалдары (семинар, симпозиум) мен еңбектер жинақтары публикациясы:

Абимульдина С. Т., Сыдыкова Г. Е., Оразбаева Л. А. Функционирование и развитие инфраструктуры сахарного производства // Инновация в аграрном секторе Казахстана:

Матер. Междунар. конф., Вена, Австрия, 2009. – Алматы, 2010. – С. 10-13

    Электронды ресурс:

Соколовский Д. В. Теория синтеза самоустанавливающихся кулачковых механизмов приводов [Электрон. ресурс]. - 2006. - URL: http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (үндеу мерзімі: 12.03.2009).

 

Электронный ресурс:

Соколовский Д. В. Теория синтеза самоустанавливающихся кулачковых механизмов приводов [Электрон. ресурс]. - 2006. - URL: http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (дата обращения: 12.03.2009).

Мақалалық әдебиетті дайындау барысында авторлардың толық тізімі көрсетілуі тиіс (басқ.).

Кестелер мәтін бойынша орналастырылады. Кестелердің нөмірленуі сілтемелер тізімі бойынша жүзеге асырылады. Кестелердің нөмірлік тақырыбы қою емес қаріппен сол жақ бойынша түзетілумен теріледі (мысалға, 1- кесте).

Тақырыптық атауы (егер болса) сол жолда да, сол жақ бойынша түзетілумен, қою емес қаріппен теріледі. Кесте сілтемесі қою емес қаріппен, жақшада беріледі- мысалға (1 - кесте). Егер кесте көлемі үлкен болса, ол бөлек бетте орналастырылуы мүмкін, ал егер өте кең болса- альбомдық ориентацияда берілуі тиіс.

Суреттер мәтін бойынша орналастырылады. Суреттер нөмірленуі сілтемелер реті бойынша жүзеге асырылады. Нөмірлену тақырыбы қою емес қаріппен, ортасы бойынша түзетілумен  (мысалға, 1 - сурет.) беріледі. Тақырыптық атауы (егер болса) сол жолдың өзінде, нөмірленіден кейін (мысалға, 1 - сурет. Тәуелділік...) жазылады. Сурет сілтемесі қою емес қаріппен, жақшада мысалға, (1 - сурет) беріледі. Егер сурет форматы ірі болса,  ол бөлек бетте орналастырылуы қажет,  ал өте кең болған жағдайда- альбомдық ориентациядағы бетте орналастырылады. Суреттер түпнұсқадан сканерленген бола алады (150 spi сұр градациясында) немесе компьютерлік графикамен орындала алады. Егер илюстрация көлемі ірі болған жағдайда (файл), суреттердің бөлек файлдың электронды нұсқасында орналасуы жөн. Суретке байланысты анықтамалар сурет астында болуы тиіс.

Мәтінмен бірге:

- автор туралы мәлімет: тегі, есімі, әкесінің аты (толық), ғылыми дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны (организация атауы, мекенжайы (индекс, қала, көше, үй, мемлекет), жұмыс немесе үй телефоны, пошта адресі (e- mail));

- журналда жариялауға басылу жөніндегі төленуді растайтын, құжат. Төлемақы көлемі  С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-дың «Ғылым Хабаршысы» жөнінде Ғылыми кеңес шешімі бойынша (№ 6  хаттама 26.02.2009 жыл) өзге ұйымдар авторлары үшін 5 мың теңгені құрайды, С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ -дың ПОҚ үшін 3 мың теңгені құрайды, төлену Халық Банк және Казкомерцбанк кассаларында "Мақала жариялау үшін" ескертпемен, С.Сейфулин атындағы ҚазАТУ -дың PhD магистранттары мен докторантурадағы жеке тұлғалар жариялау үшін тегін. Төлем мақала жариялауға қабылданғаннан кейін жүзеге асырылады.

Бұл талаптарға сай емес мақалалар, басылымға шықпайды.

 

Байланыс телефоны:8(7172)39-55-48;

e-mail: kazatu_nich@mail.ru

Мекенжайы: 010011, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Жеңіс д., 62

 

«С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ» КеАҚ  «Народный Банк Казахстана» АҚ реквизиттері

РНН 620 300 249 590

БИН 070 740 004 377

ИИК KZ 446010111000037373 KZT  ИИК KZ 536010111000212490 RUR  ИИК KZ 596010111000215292 EUR  ИИК KZ 866010111000215291 USD  БИК HSBKKZKX, Код 16

Банк: АРФ АО №119900 «Народный Банк Казахстана»

Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 62001, №0003805, от 20.10.2009г.

 

Мақаланы безендіру мысалы:

 

УДК 577.2:577.29

 

ҚҰЛЫННЫҢ МҰРЫН ҚУЫСЫНЫҢ ……………………………………………………………….

 

Оспанов1 A.K., т.ғ.д., профессор

Анисимов Л.Н.2, т.ғ.д., профессор

1 С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті., Жеңіс даңғылы, 62

Нұр-Сұлтан қ., 010011, Қазақстан, ospanov.a.@mail.ru

2Н.Э.Бауман атындағы Мәскеу  мемлекеттік техникалық университеті,  2-ші Бауман көшесі, 5/1, Мәскеу қ., 105005,  Ресей

 

 

Андатпа: ………………

Кілттік сөздер: .........................

- кіріспе;

- зерттеу материалдары мен әдістері;

- зерттеудің негізгі нәтижелері;

- алынған мәліметтерді талқылау және қорытынды жасау;

- пайдаланылған әдебиеттер тізімі (мақаланың түпнұсқа тілінде, сонымен қатар латын тілінде);

- түпнұсқа тілінен өзгеше екі тілдегі түйіндеме кілттік сөздерімен бірге.

 

 

Түйін орыс тілінде:

 

 

МИКРОБИОМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСОВОЙ

……………………………………….

 

Оспанова1 А.К., д.т.н.,профессор

Анисимов Л.Н.2, д.т.н., профессор

1Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина,проспект Жеңіс, 62

 г.Нур-Султан, 010011, Казахстан, ospanov.a.@mail.ru

2Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 

2-я Бауманская ул., д.5, г. Москва, 105005, Россия

 

Резюме.....

Ключевые слова......

 

 

 

 

 

Түйін ағылшын тілінде:

 

MICROBIUM OF A MUCOUS MEMBRANE………………………

 

Ospanov1 A.K., Ph.D., professor

Anisimov L.N.2, Doctor of Technical Sciences, Professor

1 S.Seifullin Kazakh Agro Technical University, Zhenis avenue, 62, Nur-Sultan, 010011, Kazakhstan, ospanov.a.@mail.ru

2 Bauman Moscow State Technical University, str. Baumanskaya 2-ya, 5/1, 105005, Moscow, Russia

 

 

Summary …………………………………..

 

Keywords: ……………………………….

 
«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ғылым Хабаршысы» журналында ғылыми мақалаларды жариялауға қойылатын талаптар  жүктеу.