«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ ғылым Хабаршысы» ғылыми журналы 1994 жылдан бері шығады.«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ ғылым Хабаршысы» журналы келесі бағыттар бойынша мақалалар қабылдайды:

 • Биология ғылымдары;
 • Техника ғылымдары;
 • Ауылшаруашылығы ғылымдары;
 • Экономика ғылымдары;
 • Гуманитарлық ғылымдар және білім беру;
 • Мал дәрігерлігіғылымдары.

 

Мақалаларды ресімдеу тәртібі

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ ғылымХабаршысы» әр тоқсан сайын 1 рет шығарылады. Бір авторға бір журналда бір жарияланым ғана рұқсат етіледі.

 

Мақаланың құрылымы және безендірілуі:

1 ӘОЖ

2 Мақала атауы.

 • Автор(лар)дың ТАӘ*

4 Автор(лар)дың жұмыс орны**

5 Аңдатпа жарияланатын материал мәтінінің тілінде (200-250 сөзден кем емес).

6 Тірек сөздер (9-10сөз/сөз тіркестері).

7Мақаланың толық мәтіні:

 • кіріспе;
 • зерттеу материалдары және әдістемесі;
 • ҒЗЖ негізгі зерттеу нәтижелері;
 • алынған деректерді талқылау және қорытынды.

8Әдебиеттер тізімі***

 • Жарияланатын материал тілінен басқа екі тілдегі түйін (200-250 сөзден кем емес).
 • Алғыс (бұл бөлім мақаланың грант шеңберінде дайындалғанын көрсету, мақаланың авторы болып табылмайтын, бірақ зерттеулер және т.т. жүргізуге қатысқанәріптестерінеалғыс айту қажет болған жағдайда керек).

*Автор(лар)дың ТАӘ әрқайсысының жұмыс орнымен индекстеледі–ВитавскаяА.В.1,ПономареваН.И.2,АлтынбаеваГ.К.3

**Автор(лар)дың жұмыс орны –1-Алматытехнологиялықуниверситеті, 050012, Алматы қ., Төлеби көшесі, 100, Қазақстан Республикасы.

2-Мемлекеттікғылыми-техникалықсараптамаұлттықорталығы, 050026, Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі, 221, Қазақстан Республикасы.

3– «С.Сейфуллин ат. Қазақ агротехникалықуниверситеті» АҚ, 010011, Астана қ., Жеңіс даңғылы, 62, Қазақстан Республикасы.

 

 

 

Мақала мазмұны туралы

Мақалаавторлықзерттеулернәтижелерінкөрсететінтүпнұсқа материалданғанатұруы тиіс.Мақаланыңнегізгімазмұнынашатын аңдатпада (200-250 сөзден кем емес) жәнемақаланыңқорытындыбөлігіндезерттеунәтижелерініңжаңалығын, олардыңпрактикалықмаңыздылығынкөрсетуқажет. Аңдатпа мен түйін арасындағы айырмашылық – аңдатпа мақаланы тұтастай қысқаша сипаттаса, ал түйіндеғылыми зерттеулердің қысқаша қорытындысы қамтылады.

 

Жарияланатын ғылыми мақалаларға қойылатын  негізгі талаптар

Жарияланым үшін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің бірінде 13-15 бет көлеміндегі мақалалар қолжазбасы (суреттер мен кестелерді қоса алғанда) қабылданады. Мәтін Microsoft Word редакторында, TimesNewRomanшрифтінің 14 өлшемімен, бір интервалмен терілуі тиіс.

Мәтінкелесі алаң өлшемдердін сақтау арқылыбасылу керек:жоғарғы және төменгі –2см,сол және оң–2см.Түзету– ені бойынша(көшіруді автоматты қою арқылы).Жоларалық интервал – біреу.Жаңа жол –1,25.

Парақтың сол жақ жоғарғы бұрышында ӘОЖ қойылады.Төменірек– бас әріптерменмақаланыңатауы,төменірек біринтервалдансоң оңжақшетке қарай– курсивпен автор(лар)дыңтегі (5 қосалқы авторданартық емес), бір жол төменірекұйымның (ұйымдардың) атауы, үтір арқылы қаланы, елдіңатауын (шетелдікавторларүшін) көрсету керек. Әрі қарай бір жолдан кейін аңдатпа мәтіні (200-250сөзден кем емес)және жарияланатын материал мәтіні тілінде тірек сөздер (9-10сөз/сөз тіркесі)орналастырылады.Тағы бір жолдан кейін мақаланың негізгі мәтіні орналастырылады:

- бұлбөлімдезерттеугенегізделгеннегіздемежәнеоғанқатыстыбұрынғыжұмыстарнақтысипатталу керек, сондай-ақнақтысұрақтарнемесеболжамдартұжырымдары келтірілукерек;

-материалдар мен зерттеулер әдістемесі бөлімінде әдіснамалық ерекшеліктеріне кірмей пайдаланылатын әдістер қысқаша сипатталуы қажет, ең маңызды нәтижелерді атап өту керек. Қажет болған жағдайда негізгі эксперименттердің мысалдарын келтіру керек;

- ҒЗЖ зерттеулерінің негізгі нәтижелері бөлімінде мақала мәнін нақты анықтау қажет. Нәтижелерді қысқаша, неғұрлым жалпы түсіндіру және/немесе болашақ зерттеулерге арналған  нақты ұсынымдарды келтіруге болады.Алайда редакторлар болашақ зерттеулердің ықтимал жолдарына емес, ұсынылған жұмыстың тікелей нәтижелеріне көбірек назар аударатындығын есте ұстау керек;

- алынған деректерді талқылау және қорытынды бөлімі алынған эксперименттік деректер сипаттамасынан тұруы тиіс, анықталған заңдылықтарға назар аудара отырып, бір-бірін қайталамайтын кестелер мен суреттер қосу керек. Нәтижелерді өткен шақта түсіндіру ұсынылады.Талқылау зерттеу нәтижелерінің сипаттамасын қайталамауы тиіс. Бөлімнің соңында мақаланың кіріспе бөлімі бойынша қойылған сұрақтың жауабын қамтитын негізгі қорытындыны тұжырымдау ұсынылады.

Әрі қарай әдебиеттер тізімі беріледі. Мақалада пайдаланылған әдебиеттер тізімінен соң түйін (200-250сөзден кем емес) келтіріледі.Мақала орыс тілінде жазылса, түйін – қазақ және ағылшын тілдерінде, егер мақала қазақ тілінде жазылса, онда түйін – орыс және ағылшын тілдерінде, егер мақала ағылшын тілінде жазылса, онда түйін – үш тілде, сондай-ақ тірек сөздер де үш тілде беріледі.

Егер мәтінде ескертпе бар болса, сонда негізгі мәтіннің соңында, әдебиет тізімінің алдында, “Ескертпе” тақырыбы ортаға жазылады және бір жолдан кейін ескертпе мәтіні орналасады, ол сілтемелер тізімі бойынша жоғарғы индекс түрінде (мысалы, 1 ) нөмірленеді. Негізгі мәтіндегі сілтеме қою қаріппен емес, жоғарғы индекс түріндегі санмен белгіленеді.

Формулалар. Жай біржолды және ішкіжолды формулалар арнайы редакторларсыз символдармен терілуі тиіс (Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS, Math A Mathematica BTT арнайы символдарды қолдану рұқсат етіледі). Құрама және көпжолды формулалар Microsoft Equation 2.0, 3.0 редакторының көмегімен толық терілуі тиіс. Бір бөлігін- символдармен, ал екінші бөлігін формула редакторының көмегімен теруге тиым салынады.

***Әдебиет тізімі. Мәтінде ақпарат көздеріне сілтемелер берілуі тиіс (10 сілтемеден кем емес). Қолданылған дереккөздер тізімінде, ҚАТУ (www.kazatu.kz)  сайтындағы қол жетімді электронды ғылыми ақпарат қорына сілтемелер болып, олардың көлемі жалпы дереккөздердің 30%-нан кем емес және олардың 50%-нан кем емесі Tompson Reuters ISI Web of Knowledge немесе Scopus ақпарат корынан алынуы керек. Негізгі мәтіннен төменірек (немесе ескертпе мәтіннің астында) “Әдебиет тізімі” атты тақырыпша ортада орналасып және бір жолдан кейін нөмірленген дереккөздер тізімі библиографиялық талаптарға сай жазылады. Тізімнің бір пунктіне бір ақпарат көзі сәйкес болуы керек. Ақпарат көздері сілтемелері тік жақша ішіндегі санмен (мысалға[1]). Библиографиялық сипаттамалар ГОСТ 7.1-2003-ке сәйкес жазылып, мұқият тексеріледі. Егер мәтіндегі ақпарат сілтемесі бірнеше рет қайталанатын болса, тік жақшаның ішінде оның реттік нөмірі (библиографиялық тізімдегі келесі реттік нөмірсіз және "Сол жерде" атты сілтемесіз) көрсетіледі. Егер бір ақпарат көзінің бірнеше материалдарына сілтеу жасалса, тік жақша ішінде беттің нөмірі жазылады, мысалға, [1, 17 б.] немесе [1, 28– 29 б.]. Әдебиет тізіміндегі библиографиялық сипаттамалар ГОСТ 7.5-98-ге сәйкес құрастырылады. Мысалға, сипаттама ретінде көп тараған- мақала, кітап, конференция материалдары, патенттер және қашықтықтағы электронды ресурстар беріледі:

Периодикалық басылымдағы мақалалар:

Аксаров Р. М., Айзиков М. И., Расулова С. А. Метод количественного определения леукомизина // Вестн. КазНУ. Сер. хим – 2003. – Т. 1. № 8. - С. 40-41

Кітап:

Курмуков А. А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая активность леуомизина.

– Алматы: Бастау, 2007. – С. 35-37

    Конференция материалдары (семинар, симпозиум) мен еңбектер жинақтары публикациясы:

Абимульдина С. Т., Сыдыкова Г. Е., Оразбаева Л. А. Функционирование и развитие инфраструктуры сахарного производства // Инновация в аграрном секторе Казахстана:

Матер. Междунар. конф., Вена, Австрия, 2009. – Алматы, 2010. – С. 10-13

    Электронды ресурс:

Соколовский Д. В. Теория синтеза самоустанавливающихся кулачковых механизмов приводов [Электрон. ресурс]. - 2006. - URL: http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (үндеу мерзімі: 12.03.2009).

 

Электронный ресурс:

Соколовский Д. В. Теория синтеза самоустанавливающихся кулачковых механизмов приводов [Электрон. ресурс]. - 2006. - URL: http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (дата обращения: 12.03.2009).

Мақалалық әдебиетті дайындау барысында авторлардың толық тізімі көрсетілуі тиіс (басқ.).

Кестелер мәтін бойынша орналастырылады. Кестелердің нөмірленуі сілтемелер тізімі бойынша жүзеге асырылады. Кестелердің нөмірлік тақырыбы қою емес қаріппен сол жақ бойынша түзетілумен теріледі (мысалға, 1Кесте).

Тақырыптық атауы (егер болса) сол жолда да, сол жақ бойынша түзетілумен, қою емес қаріппен теріледі. Кесте сілтемесі қою емес қаріппен, жақшада беріледі- мысалға (кесте 1). Егер кесте көлемі үлкен болса, ол бөлек бетте орналастырылуы мүмкін, ал егер өте кең болса- альбомдық ориентацияда берілуі тиіс.

Суреттер мәтін бойынша орналастырылады. Суреттер нөмірленуі сілтемелер реті бойынша жүзеге асырылады. Нөмірлену тақырыбы қою емес қаріппен, ортасы бойынша түзетілумен  (мысалға, Сурет 1) беріледі. Тақырыптық атауы (егер болса) сол жолдың өзінде, нөмірленіден кейін (мысалға, Сурет 1- Тәуелділік...) жазылады. Сурет сілтемесі қою емес қаріппен, жақшада мысалға, (сурет 1) беріледі. Егер сурет форматы ірі болса,  ол бөлек бетте орналастырылуы қажет,  ал өте кең болған жағдайда- альбомдық орииентациядағы бетте орналастырылады. Суреттер түпнұсқадан сканерленген бола алады (150 spi сұр градациясында) немесе компьютерлік графикамен орындала алады. Егер илюстрация көлемі ірі болған жағдайда (файл), суреттердің бөлек файлдың электронды нұсқасында орналасуы жөн. Суретке байланысты анықтамалар сурет астында болуы тиіс.

Мәтінмен бірге:

-екіден кем емес тәуелсіз ғалымдар мен мамандардың тақырыптық рецензиясы;

-автор туралы мәлімет: тегі, есімі, әкесінің аты (толық), ғылыми дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны (организация атауы, мекен-жайы( индекс, қала, көше, үй), мемлекет), жұмыс немесе үй телефоны, пошта адресі (e- mail);

-журналда жариялауға басылу жөніндегі төленуді растайтын, құжат. Төлемақы көлемі  .С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ дың «Ғылым Хабаршысы» жөнінде Ғылыми кеңес шешімі бойынша (№ 6  хаттама 26.02.2009 жыл) өзге ұйымдар авторлары үшін 5 мың теңгені құрайды, С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ-дың ПОҚ үшін 3 мың теңгені құрайды, төлену Халық Банк және Казкомерцбанк кассаларында "Мақала жариялау үшін" ескертпемен, С.Сейфулин атындағы ҚАТУ-дың PhD магистранттары мен докторантурадағы жеке тұлғалар жариялау үшін тегін. Төлемді ішкі рецензиядан кейін жүзеге асыру қажет.

Бұл талаптарға сай емес мақалалар, басылымға шықпайды.

 

Байланыс телефоны: 8(7172)39-55-48; e-mail: kazatu_nich@mail.ru

Мекен-жайы: 010011, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Жеңіс д., 62

 

Реквизиты АО «КАТУ им. С.Сейфуллина» в АО «Народный банк Казахстана»

РНН 620 300 249 590

БИН 070 740 004 377

ИИК KZ 446010111000037373 KZT  ИИК KZ 536010111000212490 RUR  ИИК KZ 596010111000215292 EUR  ИИК KZ 866010111000215291 USD  БИК HSBKKZKX, Код 16

Банк: АРФ АО №119900 «Народный Банк Казахстана»

Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 62001, №0003805, от 20.10.2009г.

 

Реквизиты АО «КАТУ им. С.Сейфуллина» в АО «Казкоммерцбанк»

РНН 620 300 249 590

БИН 070 740 004 377

ИИК KZ 359261501150581004 KZT

БИК KZKOKX, Код 16